Retningslinjer for plusskunder

En plusskunde er en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som også har energiproduksjon.

En plusskunde er en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som også har energiproduksjon.Disse retningslinjene gjelder frem til NVE kommer med endelige forskrifter og at bransjen utarbeider en norm for slike anlegg.

Plusskunde

En plusskunde er en enkelt sluttkunde som også har energiproduksjon. Plusskunder er sluttbrukere med en normal årsproduksjon som er mindre enn eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskuddsproduksjon som kan mates inn i lokalnettet. Plusskundeordningen gjelder ikke produksjonsanlegg med krav om omsetningskonsesjon og sluttbrukere som leverer til andre sluttbrukere.

Hvem kan bli plusskunde

Alle sluttbrukere med egenproduksjon, der normalt årsforbruk er større enn produksjonen kan bli plusskunder. Produksjonsanlegg kan maks ha 100 kVA ytelse for å komme inn under ordningen. Produksjonsanlegg som leverer elektrisk energi til flere sluttbrukere omfattes ikke av ordningen. Det er ikke stilt krav om produksjonskilde.

Det er pr. i dag gitt en generell dispensasjon fra enkelte krav i dagens forskrift. Dette innebærer at det lokale nettselskapet kan kjøpe overskuddskraften fra plusskunden og avregne kunden netto energiledd. Kunden slipper andre tariffer på innlevering. Sluttkunden slipper å ha egen Balanseavtale med Statnett og trenger ikke tilgang til engrosmarkedet for elkraft.

Hvilke tekniske krav stilles til plusskunder

Nettselskapet stiller tekniske krav til plusskundeanlegget, for å sikre at anlegget ikke bidrar til redusert leveringskvalitet for andre kunder. Det vises til «forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet».

En el installatør må forestå arbeidet i tilknytning til strøminstallasjonen. Videre stilles det krav om automatisk utkobling av anlegget ved feil i distribusjonsnettet (strømbrudd), anlegget må da ligge utkoblet til normal drift er gjenopprettet i nettet. Det må fremlegges søknad overfor nettselskapet med fullstendig dokumentasjon av anlegget.

Hvilke kostnader får en plusskunde

Plusskunden dekker alle kostnadene i egen installasjon, herunder kostnader til el installatør som må melde anlegget inn til nettselskapet.

Måling

Plusskundene må ha en fjernavlest måler som måler både uttak og innlevering.

Hvordan omsettes overskuddskraften

Nettselskapet kjøper overskuddet fra plusskundene. Prisen settes til den gjeldende spotpris (områdepris) hos Nordpool Spot time for time.

Vilkår for ordningen

Plusskundeordningen er inntil videre for kunde og nettselskap. Det må med andre ord oppnås enighet mellom nettselskapet som har konsesjon i området og plusskunden om håndtering av overskuddskraften. Kunden kan altså ikke gjøre krav på den forenklede behandlingen som er beskrevet i NVEs vedtak av 1. mars 2010. Det må i hvert enkelt tilfelle inngås en skriftlig avtale mellom kunden og nettselskapet.