Solcelleanlegg krav

Det stilles krav til hvem som kan bygge solcelleanlegg. DSB har sendt ut informasjon om dette. I tillegg har Føre krav til utstyret som monteres. Disse finnes på siden om “Plusskunder”.

DSB brev 23.06.2023:

Til deg som bygger solcelleanlegg
DSB har som samfunnsoppdrag å ivareta elsikkerheten i Norge. Det skjer en kontinuerlig teknologisk utvikling der nye produkter tas i bruk, og der produkter får et større anvendelsesområde enn hva vi har sett tidligere. DSB har derfor fokusområder etter de endringene som skjer i elektrobransjen og samfunnet. Antall solcelleanlegg har de siste årene vært i sterk vekst, og utviklingen er ventet å fortsette i mange år fremover. Vi er opptatt av en trygg utvikling som ikke fører til uønskede hendelser.

DSB ønsker derfor å minne om de forskriftskrav som gjelder for de som bygger solcelleanlegg.

Hvem kan bygge solcelleanlegg?
Et foretak som tilbyr å utføre/utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, er undergitt særlige regler blant annet om registrering og bruk av kvalifisert personell. Disse bestemmelsene kommer også til anvendelse overfor de som bygger solcelleanlegg, som er et elektrisk anlegg.

Et registrert elektroforetak, som tilfredsstiller foretakskravene og kvalifikasjonskravene til å stå registrert i Elvirksomhetsregisteret, med avkryssing for relevante arbeidsoppgaver og anleggs- og utstyrstyper, kan tilby og utføre elektrisk installasjon av solcelleanlegg.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739?q=Forskrift%20om%20elektroforetak%20og%20kvalifikasjonskrav

§3 Registreringsplikt
Mer informasjon om Elvirksomhetsregisteret her:
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/info_elvirksomhetsregisteret/#om-elvirksomhetsregisteret

Hvilke kvalifikasjoner må de som bygger solcelleanlegg ha?
Foretaket som skal bygge solcelleanlegg må ha en fast ansatt faglig ansvarlig som oppfyller kvalifikasjonskravene til denne rollen.

Den faglige ansvarlige har som hovedoppgave å ivareta elsikkerheten ved bygging og vedlikehold av elektroinstallasjoner, og skal sørge for at virksomheten benytter kvalifiserte personer slik at sikkerheten ved arbeidet og kvaliteten på leveransene er fullt ut ivaretatt.

Det elektriske anlegget i et solcelleanlegg vil være alt av elektriske koblinger og sammenkoblinger, kabling, legging av tilførsler og montasje av inverter og ellers alt som vil være en del av det elektriske anlegget. Dette arbeidet skal utføres av kvalifisert personell, dvs. personer med relevant fagbrev innen elektrofaget. Det kan også benyttes ufaglærte ansatt i virksomheten til å utføre bygging og vedlikehold av elektriske anlegg (med ufaglærte menes personer som ikke har relevant fagbrev innen elektrofaget). Dette forutsetter imidlertid at ufaglærte, på lik linje med kvalifisert personell, er omfattet av elektroforetakets internkontroll. Den ufaglærte har fått tilstrekkelig opplæring og at vedkommende følges opp direkte av en person i elektroforetaket, som minst oppfyller kravet til relevant fagbrev innenfor elektrofag.

Bygging av deler av et solcelleanlegg som i utgangspunktet ikke er en direkte del av det elektriske anlegget vil eksempelvis være montasje av takfester og skinner/rammeverk, bæring og plassering av utstyr som skal bli en del av solcelleanlegget. Dette arbeidet kan utføres av personer uten fagbrev innen elektrofaget. Dette forutsetter imidlertid at elektrovirksomheten og virksomheten som utfører det bygningsmessige arbeidet har regulert dette arbeidet etter prinsippene i regelverket om samordning og koordinering:
(se byggherreforskriftens § 14, (internkontrollforskriften § 6 og arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd)

Det påhviler faglig ansvarlig ett særskilt ansvar ved å benytte ufaglærte i denne sammenheng.

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr
§7. Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg

I bladet Elsikkerhet nr. 91 har DSB tidligere presisert hvilke krav som gjelder ved bygging av solcelleanlegg.
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-91.pdf

DSB er representert i de ulike delene av landet med regionskontorer og Det lokale eltilsyn (DLE). DLE vil nå rette et ekstra fokus mot solcelleanlegg og de arbeider som foregår på denne typen anlegg.

DSB ønsker deg en riktig god og EL-sikker sommer.

Med vennlig hilsen
DSB
Elsikkerhetsseksjonen

Tom Erik Jonberg              Robert Krahl
Forskriftsansvarlig fek       Forskriftsansvarlig fse