Retningslinjer for plusskunder

Det stilles krav til produksjonsanlegg tilknyttet lavspenningsnettet samt krav til sertifisering av utstyret som skal installeres
etter gjeldende retningslinjer.

Tekniske funksjonskrav

Føre stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i
distribusjonsnettet.
Alle produksjonsanlegg må meldes (elsmart) via en autorisert elektroinstallatør og godkjennes av Føre før tilkobling.

Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for
innmatingskunder i lavspenningsnettet». RENbladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i RENbladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i RENbladet.

Føre tillater ikke enfasede produksjonsanlegg over 3,7 kW, da disse ofte medfører problemer med spenningskvaliteten i nettet. Det
anbefales å installere trefasede produksjonsanlegg.

Alle elektriske lavspentinstallasjoner må overholde kravene i NEK 400. NEK 400 har et eget kapittel om solcelleanlegg, 7-712, som
stiller en rekke krav til utformingen av selve solcelleanlegget, test ved idriftsettelse, brytere, vern, etc.

Alt utstyr skal være CE-merket, og overholder dermed også relevante krav til sikkerhet, EMC, mm.

Andre krav

Plusskundeordningen er begrenset til å gjelde anlegg som leverer mindre strømproduksjon enn 100 kWh/h til strømnettet. Større anlegg må
begrense sin netto innlevering til strømnettet til denne grensen. I motsatt fall vil anlegget betraktes som produksjonsanlegg og egen innmatingstariff vil gjelde. Dette må avtales særskilt ved oppstart.

Solcelleanlegg som er større enn 800Wp må meldes inn via autorisert elektroinstallatør.

Det er krav om AMS-måler med kommunikasjon for å bli plusskunde hos Føre.

Installatør må forhåndsmelde anlegget før montasje starter. Anlegget må også ferdigmeldes før produksjonen kobles inn.

Konformitetserklæring for vekselretter skal legges ved forhåndsmelding (en konformitetserklæring er et dokument som viser at produktet
er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges).

Avtaler

Plusskunder betaler ordinær nettleie på lik linje med alle andre kunder når de kjøper strøm. Når man selger strøm ut på strømnettet får
man imidlertid betalt av strømleverandør for strømmen som leveres (egen avtale med strømleverandør). Plusskunder betaler ikke nettleie for strømmen som leveres ut på nettet.

For andre spørsmål, ta kontakt på epost eller telefon.