Skogrydding og arbeid nær våre anlegg

Skogrydding og arbeid nær våre elektriske anlegg kan medføre livsfare.

Det er forbundet med stor fare å skade kabler eller luftlinjer. Eksempler kan være når spenningsførende kabler graves over, trær blir felt på ledningene, eller når landbruks eller anleggsmaskiner kommer for nær våre luftlinjer. Strømgjennomgang/overslag kan også oppstå på avstand, dvs. før gjenstander kommer i berøring med luftledningen eller anlegget. 

Uaktsomt arbeid i nærheten av våre anlegg kan medføre erstatningsansvar.

På nettsiden finner du informasjon om hvilket ansvar og plikter du har i forhold til kabelpåvisning før du utfører graving og krav til avstand i forhold til arbeid nær ved våre anlegg.

DERSOM DU SKAL FELLE TRÆR NÆR LINJENE
Du kan felle trær inne på egen eiendom. Husk imidlertid at den som utfører trefelling er ansvarlig både for egen sikkerhet, samt eventuell skade på nettselskapets linjer hvis uhellet først er ute.

Det er forbundet med stor fare å felle trær nær våre ledninger. Trær som ligger på ledningen må betraktes som spenningsførende og kan lede livsfarlig strøm gjennom en person som kommer i kontakt med dem.

Hvis du planlegger trefelling nær våre ledninger, må du ta kontakt kundesenteret tlf. 35 94 90 40 i god tid før arbeidene starter. Dersom du mot formodning skulle felle et tre på en av våre ledninger, må du slippe sagen, fjerne deg fra treet og ringe vår vakttelefon 970 37 295.

Det er svært viktig at våre folk kommer på stedet og fjerner treet etter sikkerhetshetsbestemmelser som gjelder for denne type arbeider.

HØYSPENTLINJER
Trefelling langs høyspentlinjer er svært farlig. Gjelder trefellingen trær som står nærmere en høyspentlinje enn 30 meter skal Føre AS alltid varsles. Vi vil være behjelpelige med arbeidet for å unngå skade på personer eller anlegg.

Kontakt Føre AS kundesenter på telefon 35 94 90 40.

LAVSPENTLINJER
Trefelling nær lavspentlinjer kan utføres av privatpersoner og bekostes av den enkelte. Trefelling skal avtales med grunneier. For å unngå skade på strømlinjer anbefaler vi initiativtaker å kontakte et firma som utfører slike oppdrag.

SKADER PÅ STRØMLINJER
Ved felling av trær som skader strømlinjen vil kostnadene for reparasjoner bli belastet skade volder. Sjekk derfor at firmaet du benytter til trefelling har skadeforsikring.

TIPS OG RÅD
Unngå beplantning nær strømlinjer og -anlegg. Ta hensyn til strømledninger når du planter
Hold området under nettselskapets linjer, eller nær våre anlegg fri for busker, trær og hekker
Hold områdene rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper ryddig for å sikre nødvendig adgang
Plasser planter og trær på en del av tomten der de ikke vil komme i konflikt med strømnettet.

LINJERYDDING I REGI AV FØRE
Føre rydder jevnlig langs strømlinjene for å unngå strømbrudd forårsaket av vegetasjonen. Utover dette feller ikke nettselskapet trær, med unntak av trær som har falt ned på linjen.

For å sikre strømforsyningen er det viktig å ha kontroll på vegetasjonen (trær, busker og hekker) langs strømlinjene både i høy- og lavspentnettet.

Vi ønsker et godt samarbeid og håper at linjerydding i minst mulig grad skaper ulemper for grunneier.

Nettselskapenes standard tilknytningsvilkår og standard nettleieavtale gir netteier adgang til eiendommene for nødvendig vedlikehold av luftledninger.

All linjerydding utføres i tråd med forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Trær som vurderes som farlige for strømforsyningen under normale værforhold bli felt, mens trær som vurderes som ufarlige blir stående. Enkelte ganger blir trær stående, mens greiner som kan komme i berøring med strømlinjene og forårsake strømbrudd, blir kappet av.

Det er grunneier som er eier av kvist og trevirke etter linjerydding. Kvisten vil bli lagt pent i hauger på eiendommen og trevirke blir lagt i linjetraseen slik at grunneier enkelt kan få tilgang til dette.

Føre AS har for tiden avtale om linjerydding med AK Skog AS.F